ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUREAU BOUTENS

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Oost Nederland onder nummer 51864746.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Bureau Boutens, nader te noemen Boutens, danwel een met haar gelieerde onderneming, cursussen, trainingen, andere vormen van opleidingen, adviezen, diensten of zaken, alles in de ruimste zin des woords en nader te noemen zaken of diensten, aanbiedt, verkoopt en/of levert. Van deze voorwaarden kan slechts door partijen schriftelijk worden afgeweken.

1.2 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden sluiten iedere toepasselijkheid van door koper/opdrachtgever (nader te noemen: koper) gehanteerde inkoopvoorwaarden uit. Indien koper bij acceptatie verwijst naar zijn eigen inkoopvoorwaarden, dan is Boutens hieraan niet gebonden.

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, zou worden vernietigd, danwel onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

 

Artikel 2. Offertes, door Boutens ook wel voorstellen genaamd

2.1 Alle offertes/voorstellen van Boutens zijn vrijblijvend.

2.2 Tenzij anders is vermeld blijven offertes/voorstellen gedurende 14 dagen van kracht.

 

Artikel 3. Totstandkoming

3.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie/bevestiging van het aanbod/de offerte door koper en wel vanaf de dagtekening van ontvangst daarvan. De overeenkomst komt tevens tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging door Boutens, eveneens vanaf de dagtekening daarvan.

3.2 Bij annulering (met name in geval van een training, cursus of opleidingsmaatregel) langer dan twee maanden voorafgaand aan de leveringsdatum, is koper 50 % van de overeengekomen prijs aan Boutens verschuldigd. Bij annulering van de overeenkomst minder dan twee maanden voorafgaand aan de overeengekomen leveringsdatum, is de overeengekomen prijs integraal verschuldigd.

3.3 Boutens heeft het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst (met name in geval van een training, cursus of opleidingsmaatregel) te annuleren. Koper heeft in een dergelijk geval recht op terugbetaling van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 Boutens is gerechtigd de overeengekomen prijzen te wijzigen, indien de kostenbestanddelen van de verkoopprijzen zich na het sluiten van de overeenkomst wijzigen. Daaronder onder meer begrepen: inkoopprijzen, productiekosten, assurantiepremies, lonen, vrachtkosten, energiekosten, belastingen, invoerrechten en valutakoersen. Voorts is Boutens gerechtigd de overeengekomen prijzen te wijzigen indien zich onvoorziene omstandigheden of kosten met betrekking tot de betreffende opdracht voordoen.

4.2 Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW en andere belastingen en exclusief heffingen wegens de verkoop en aflevering.

4.3 Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief reis- en verblijfkosten van Boutens en de deelnemers en de kosten van de verplichte literatuur. De verblijfkosten dienen door koper te worden voldaan aan de door Boutens gekozen accommodatie.

4.4 Daarnaast heeft Boutens in alle gevallen het recht 2% over het factuurbedrag terzake van kredietbeperkingskosten in rekening te brengen.

 

Artikel 5. Overmacht

5.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst voor Boutens geheel of ten dele wordt verhinderd door overmacht, zoals omschreven in lid 3, heeft Boutens het recht om de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke  kennisgeving aan de koper voor dat deel van de overeenkomst dat niet kan worden uitgevoerd, danwel het recht om de nakoming op te schorten zolang de verhindering duurt, zulks ter keuze van Boutens.

5.2 Ook na opschorting blijft Boutens bevoegd op grond van deze overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Noch bij ontbinding, noch bij opschorting zal op Boutens enige schadevergoedingsplicht rusten.

5.3 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, staat van beleg, oproer, sabotage, natuurrampen, overheidsmaatregelen, brand, lock-outs, werkstakingen bij Boutens of door haar ingeschakelde derden, haar leveranciers of hulpbedrijven, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie- of watervoorzieningen, breuk aan machines en computers, niet nakomen van derden van hun verplichtingen jegens Boutens door welke oorzaak ook, zonder dat Boutens invloed van een en ander op haar bedrijf hoeft aan te tonen.

 

Artikel 6. Aflevering

6.1 Aflevering, voorzover van belang, geschiedt in beginsel, tenzij anders overeengekomen, op een door Boutens aan te wijzen locatie of aan haar kantoor.

6.2 Alle goederen reizen steeds voor rekening en risico van de koper. Koper zal in dat verband steeds als vervrachter worden beschouwd, ongeacht eventuele andersluidende bedingen  terzake tussen Boutens en derden.

6.3 Boutens is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering. Eventuele termijnen voor levering zijn niet fataal.

6.4 Boutens is bevoegd in gedeelten af te leveren. Koper is dan steeds een evenredig deel van de koopprijs verschuldigd.

6.5 Voor het geval geen tijdstip van levering is overeengekomen, dient de koper de zaken af te nemen binnen één week na schriftelijke mededeling van Boutens dat de diensten, cursussen, trainingen, adviezen, goederen, zaken e.d. gereed zijn voor afname.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Boutens behoudt zich de eigendom van afgeleverde zaken, daaronder les- en cursusmateriaal uitdrukkelijk begrepen, voor totdat de koper volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit overeenkomsten met Boutens in de zin van art. 92 boek 3 BW.

7.2 De geleverde goederen kunnen bij niet-betaling terstond door Boutens worden teruggevorderd, ongeacht of de goederen zijn verwerkt of doorgeleverd.

 

 

Artikel 8. Betaling

8.1 Plaats van betaling is het kantoor van Boutens. Koper is bevoegd tot betaling door middel van bijschrijving of storting op een door Boutens aan te wijzen bank- en/of girorekeningnummer.

8.2 Tenzij anders overeengekomen dienen facturen, voor levering doch in ieder geval binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur door koper te worden voldaan. Boutens is steeds gerechtigd om bij aanvang van haar werkzaamheden/leveringen een voorschot op de totaal met de overeenkomst gemoeide som te verlangen.

8.3 Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening.

8.4 Boutens is te allen tijde gerechtigd ook in afwijking van de overeenkomst betaling danwel zekerheidstelling te verlangen voordat (verdere) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven.

 

Artikel 9. Niet-nakoming door de koper

9.1 Koper is zonder dat voorafgaande ingebrekestelling daartoe noodzakelijk is in verzuim, indien hij volgens de bepalingen van artikel 8 niet of niet tijdig betaald.

9.2 Bij het intreden van verzuim is de gehele koopprijs terstond opeisbaar, ook ten aanzien van nog niet afgeleverde goederen, cursussen, trainingen, adviezen, diensten e.d.

9.3 Bij het intreden van verzuim is koper, naast vergoeding van alle overige kosten tevens alle kosten van buitengerechtelijke invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag.

9.4 Voorts is koper bij het intreden van verzuim een vertragingsrente verschuldigd over de hoofdsom, vermeerderd met de kosten, van 1,5% per maand.

9.5 Boutens is na intreden van verzuim bevoegd verdere nakoming op te schorten, totdat koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan, danwel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

9.6 Boutens is bij intreden van verzuim bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan koper, ook als Boutens aanvankelijk de nakoming van haar verplichtingen heeft opgeschort. Dit laat onverlet het recht op volledige schadevergoeding van alle door Boutens geleden of nog te lijden schade.

 

Artikel 10. Ondeugdelijke levering/productaansprakelijkheid

10.1   Indien de afgeleverde zaken, trainingen, cursussen, adviezen, opleidingen e.d. niet aan de overeenkomst beantwoorden zal Boutens in de mate waarin zulks redelijkerwijs van haar kan worden gevergd ofwel het ontbrekende afleveren indien zulks nog verkrijgbaar is bij haar leverancier(s) of andere door haar ingeschakelde derden, ofwel de afgeleverde zaak of dienst herstellen, ofwel vervangen indien en voorzover nog verkrijgbaar bij haar leveranciers of andere ingeschakelde derden.

10.2   Indien de leverancier(s) of ingeschakelde derden van Boutens bij door Boutens van derden betrokken zaken of diensten haar verplichtingen heeft beperkt of uitgesloten, gelden dezelfde beperkingen en/of uitsluitingen in de verhouding tussen Boutens en koper.

10.3   Bovenomschreven verplichtingen van Boutens vervallen in elk geval indien gebreken niet binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk ter kennis van Boutens zijn gebracht.

10.4   Iedere aanspraak van koper vervalt bij herstel of wijziging van welke aard ook aan de afgeleverde zaak, cursus, training e.d. door koper en/of derden.

10.5   Boutens is niet aansprakelijk voor schade die niet door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en slechts indien en voorzover de verzekeraar tot uitkering overgaat. Boutens is niet aansprakelijk voor schade die het door haar verzekeraar uit te keren bedrag te boven gaat. In ieder geval is, onverminderd het overige  in deze voorwaarden bepaalde, de aansprakelijkheid van Boutens beperkt tot een bedrag ad € 11.344,=.

10.6   De totale schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan de factuurwaarde van de ondeugdelijk gebleken zaken/diensten.

10.7   Boutens is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Hieronder wordt in ieder geval verstaan schade anders dan aan de afgeleverde zaken of diensten zelf.

 

Artikel 11. Reclames

11.1   Koper dient eventuele bezwaren wegens het niet beantwoorden van de afgeleverde zaken of diensten aan de overeenkomst binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk ter kennis van Boutens te brengen. Bij overschrijding van deze termijn is Boutens niet aansprakelijk.

Ieder recht op schadevergoeding vervalt één jaar na dagtekening van de desbetreffende reclame, indien Boutens niet binnen die termijn wordt gedagvaard voor de bevoegde rechter.

 

Artikel 12. Auteursrechten/ Intellectuele Eigendom

12.1.   Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander betrokken recht van intellectuele eigendom met betrekking tot ieder ontwerp (voorlopig of definitief), iedere (werk-)tekening, model of andere vormgeving, brochures, project- en cursusmateriaal, rapporten, voorstellen of andere met de werkzaamheden van Boutens verband houdende bescheiden, de inhoud van iedere training of cursus, advies of andere dienst, berust bij Boutens.

12.2.   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verkrijgt koper, onverminderd het bepaalde in lid 3 slechts het recht op eenmalig gebruik voor het doel en de omvang zoals dat tussen partijen gold bij het sluiten van de overeenkomst.

12.3.   Koper zal pas tot enig (eenmalig) gebruik van enig goed waarop enig recht van intellectueel eigendom rust gerechtigd zijn zodra volledige betaling van al het verschuldigde aan Boutens heeft plaatsgevonden.

12.4.   Het is koper niet toegestaan enige wijziging aan te (doen) brengen in enige dienst, training, cursus, advies,  ontwerp e.d. van Boutens, behoudens haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

12.5.   Boutens is steeds gerechtigd haar werk te signeren, althans te voorzien van een verwijzing naar Boutens. Zulks geldt tevens voor eventuele verveelvoudigingen van het werk.

12.6.   Boutens zal steeds gerechtigd zijn haar werk te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit.

12.7.   Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van enig op grond van een recht van intellectuele eigendom beschermd werk/object/dienst, verklaart de koper dat geen inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele eigendom van enige derde en vrijwaart koper Boutens  voor alle aanspraken die hieruit mochten voortvloeien.

 

 

Artikel 13. Gebruikmaking diensten personeel Boutens

13.1 De werknemers van Boutens, alsmede de door haar ingeschakelde derden zijn gedurende twee jaar na beëindiging van hun dienstverband of looptijd van de met Boutens gesloten overeenkomst, gebonden aan een concurrentiebeding. Op grond daarvan staat het koper niet vrij gedurende deze periode van twee jaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boutens, direct of indirect gebruik te maken van de diensten van deze werknemers/ingeschakelde derden of de door hen geëxploiteerde ondernemingen of de ondernemingen waar zij alsdan in dienst zullen zijn.

 

Artikel 14. Rechtskeuze en bevoegde rechter.

14.1   Op alle overeenkomsten met Boutens en de totstandkoming daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

14.2   Geschillen betreffende overeenkomsten met Boutens zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen.